Pokyny autorom

Všeobecne o časopise a publikovaní

Časopis Slovenský lekár je odborné recenzované periodikum zamerané na etiológiu, diagnostiku, terapiu a pre-venciu vo všetkých odboroch medicíny. Zameriava sa aj na ďalšie oblasti zdravotníctva, ktoré sa dotýkajú informačných technológií s aplikáciami v zdravotníctve, manažmentom zmien, zdravotníckeho práva a ekono-miky zdravotníctva.
Časopis je určený predovšetkým pre všeobecných lekárov. Redakcia uprednostňuje práce, ktoré berú ohľad na cieľovú skupinu čitateľov.
Práce poslané na publikovanie musia byť doplnené o vyhlásenie, že článok nebol odoslaný do iného časopisu na publikovanie a ani nebol v minulosti publikovaný. Prijaté práce postúpia do recenzného konania (články sú anonymne recenzované dvomi nezávislými recenzentmi – rešpektovanými členmi lekárskej komunity) a jeho výsledky sa posielajú autorom, po prípadných úpravách sa v redakcii vykoná jazyková korektúra. Redakcia uvíta, ak autor/autori priložia odporúčanie („imprimatur“) vedúceho pracoviska jedného alebo niektorých autorov.
Redakcia žiada autorov a recenzentov, aby pri písaní a posudzovaní textov zohľadňovali tieto kritériá:
– poznanie súčasného rozpracovania danej problematiky v domácej a zahraničnej literatúre, jej zhrnutie a zhod-notenie;
– zreteľná charakteristika použitých postupov, najmä pri využívaní štatistických a empirických údajov;
– autorský prínos
– a prínos pre lekárov a pre medicínu všeobecne.

Honorovanie príspevkov a recenzií
Práce v našom časopise sú honorované (minimálna výška honorára je 10,- Eur). Odmena za 1 štandardizovanú stranu (ŠS) je 11,62 Eur. ŠS použitá na výpočet honorára je rátaná ako 60 znakov v riadku krát 50 riadkov na stránke, t. j. 3 000 znakov na ŠS).
Recenzie sú honorované vo výške 20,- Eur.

Publikované práce sú usporiadané v rubrikách:

Editorial (úvodník)
– komentuje aktuálne udalosti v zdravotníctve na Slovensku alebo vo svete, prípadne práce uverejnené v prís-lušnom čísle časopisu.

Pôvodné práce
– sú zamerané na publikovanie vedeckej práce autora/autorov. Tomu zodpovedá aj požadované členenie textu na časti: úvod (do odbornej problematiky), súbor, metodika, výsledky, diskusia a záver.

Prehľady
– prinášajú informácie o vývine diagnostických a liečebných metód, najmä na základe spracovania literárnych prameňov, ktoré autor uvedie na konci práce. Prevažuje spracovanie literárnych prameňov a osobné skúsenosti netvoria hlavnú časť práce.

Zobrazovacie metódy
– publikujú sa poznatky o zobrazovacích metódach v klinickej medicíne ilustrované reprodukciami.

Terapia
– je rubrika zameraná na trendy nielen vo farmakoterapii, ale aj v chirurgických odboroch.

Štandardizácia v medicíne
– prináša názory a poznatky o postupoch v oblasti organizácie zdravotníctva, ako aj v klinickej medicíne.

Nové knihy
– informujú o knižných medicínskych publikáciách. Citácia knihy musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje norma STN ISO 690: 2012.

Kontinuálne vzdelávanie
– sa zameriava na témy, ktoré pokladáme za dôležité na udržiavanie odbornej kondície čitateľov; forma spra-covania závisí od zvolenej témy.

Kazuistiky
– opisujú priebeh ochorenia u konkrétneho pacienta.

Legislatíva v medicíne
– sa zaoberá aktuálnou problematikou zdravotníckeho a medicínskeho práva.

Rôzne
– informácie a reakcie na aktuálne témy (odborné podujatia, novinky v zdravotníctve...).

Listy vydavateľovi
– listy a postrehy čitateľov, ich vzájomná komunikácia a komunikácia čitateľov s redakciou.

Referáty
– krátke správy z odbornej medicínskej literatúry.

Systematizácia v zdravotníctve
– rubrika usporadúva a klasifikuje poznatky z medicíny.

Všeobecné požiadavky na úpravu rukopisov

Rukopis zasielajte e-mailom alebo na CD nosiči, písaný v editore Word pod Windows. Používajte písmo veľkosti 12, typ písma Times New Roman a jednoduché riadkovanie. Rukopis by mal mať maximálne 13 - 14 strán vrátane citácií. Každý elektronicky dodaný príspevok musí byť zároveň dodaný aj v tlačenej forme podpísaný autorom príspev-ku, prípadne spoluautormi ako vyhlásenie, že so znením práce a uverejnením v časopise súhlasia. V prípade, že sa práca zakladá na výskume, je potrebné pripojiť vyhlásenie, že výskum bol uskutočnený v zhode s etickými normami a Helsinskou deklaráciou.
Papierový aj elektronický príspevok musí byť identický.
Rukopis obsahuje nadpis práce, pod ním meno a priezvisko autora. Pod čiarou je možné na titulnej strane článku uviesť poznámku o predchádzajúcom publikovaní vo forme prednášky (kedy a kde – uvedie sa presný názov akcie). Ďalej nasleduje súhrn (autorom odporúčame písať rozsiahlejšie, ale vecné súhrny v rozsahu približne 1/2 strany A4 – 250 slov a v rubrikách Pôvodné práce a Prehľady ich členiť na: úvod, metodiku, výsledky a záver), kľúčové slová, nadpis práce v anglickom jazyku, znovu mená autorov, summary, key words, potom nasleduje vlastný text. Na konci textu sa uvádza zoznam bibliografických odkazov – odkazov na citácie uvedené v texte (v zátvorke za citáciou sa uvádza číslo zdroja/odkazu umiestneného v zozname). Zoznam bibliografických odkazov sa uvádza buď v abecednom poradí alebo v poradí, ako sú citácie prvýkrát uvedené.

Tvorba odkazu
(podľa STN ISO 690 (spracoval Katuščák, D.) 3. vydanie. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012.).
Základnou vlastnosťou odkazu je identifikácia citácie.
a) meno autora (autorov) – ak je viac autorov (viac ako 3), uvedie sa prvý autor a za ním skratka et al. NOVAK, J. et al. Pri publikáciách, v ktorých žiadny autor nemá dominantnú úlohu, sa uvádza ako prvý údaj názov publikácie.
b) názov – ak má dielo podnázov, môže sa uvádzať, keď poskytuje podstatné informácie, v tom prípade sa podnázov oddeľuje od názvu dvojbodkou – napr. Robotická chirurgia : nové trendy. Názov zdroja píšeme vždy kurzívou, t. j. názov monografie, názov časopisu, názov zborníka
– nie názov článku v časopise!
– rozlišovanie medzi názvom príspevku a názvom zdrojového dokumentu – pred názvom zdrojového dokumentu sa uvádza predložka „In“. Ku názvu konferencie je potrebné uviesť dátum a miesto konania;
c) označenie média – v prípade potreby uviesť v hranatých zátvorkách, napr. [CD ROM], [DVD];
d) poradie vydania – 1. vyd., 2. rozš. uprav. vyd., 4. dopl. vyd.;
e) miesto a vydavateľ – ak je menej známe miesto, mal by sa uviesť aj štát. V prípade, že sa uvádza viac miest, v zozname sa uvádza len prvé;
f) dátum – v monografiách a printových časopisoch sa uvádza rok, ale napr. pri prameňoch online, novín, patentov je potrebný mesiac a deň;
– číslovanie v rámci položky – nadradený komponent sa uvádza pred podradeným, napr. Zákon o ochrane údajov 1984. Príloha č. 1, odsek 35, 1. časť, 7. bod.;
g) štandardné identifikátory – pri časopisoch sa uvádza ISSN ako medzinárodné seriálové číslo a pri monografiách ISBN ako medzinárodné štandardné číslo knihy
– oba identifikátory sú jedinečné identifikátory daného dokumentu;
h) informácie o dostupnosti, prístupe alebo umiestnení (predovšetkým pri online prameňoch).

Príklady

Monografia:
WIDIMSKÝ, J. et al. Hypertenze. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha : Triton, 2004, 444 s. ISBN 978-80-7387-077-5.

Príspevok v monografii:
HUPKA, J. Inhalačná liečba. In KOLESÁR, J. (ed.) Základy zdravotníctva: učebnica pre lekárske fakulty. 1. vyd. Martin : Osveta, 1990, ISBN 80-217-0131-5, s. 135 – 136.

Článok v časopise:
SNINČÁK, M. Diferenciálna diagnostika sekundárnych foriem hypertenzie u starších osôb. In Interná medicína. ISSN 1335-8359, 2006, roč. 6, č. 11, s. 597 – 601.

Monografia online:
WIDIMSKÝ, J. et al. Hypertenze [online]. 4. aktual. vyd. Praha : Triton, 2010 [cit. 2010-09-14]. Dostupné na internete: <http://www.triton.cz/
widimsky_hypertenze _2010>.

Článok v online časopise:
WEBER, D. et al. Adverse effects of warfarin. In Thrombosis and haemostasis. ISSN 0340-6245, 2012, roč. 17, č. 3, s. 58 – 64.

Zápis normy:
ISO 690-2: 1997, Information and documentation – Bibliographic references – Part 2: Electronic documents or parts thereof.

Zápis legislatívneho dokumentu:
Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb.o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.

Obrazová dokumentácia

Obrázky a fotografie by mali mať profesionálnu úroveň. Perovky, fotografie a výstupy z prístrojov musia byť vo formáte *.tif, *.eps alebo *.jpg, grafy spracované v programe Excel. Pokiaľ sú obrázky vo formáte *.jpg, treba použiť veľké rozlíšenie (najlepšie kompresný pomer 10 – 12) kvôli kvalite. Názvy obrázkových súborov by mali pozostávať z mena
autora a čísla obrázku (napr. Novotný01.tif). Minimálne rozlíšenie skenovaných obrázkov je 600 x 600 dpi.

Zásady správneho písania rukopisov

Píšte pravopisne správne, v súlade so súčasnou kodifikačnou príručkou Pravidlá slovenského pravopisu (Bratislava : VEDA, 2000). Používajte čo najmenej skratiek, ak je použitá skratka, hneď pri prvom výskyte je potrebné ju vysvetliť. Skratka by nemala byť v súhrne a v nadpise.
Pri spracovávaní textu v elektronickej podobe dbajte na nasledujúce podmienky:
– rozlišujte písanie 0 (číslica 0) a O (veľké písmeno O), ďalej 1 (číslica 1) a l (malé písmeno L);
– neukončujte riadky klávesom ENTER, ten sa používa na ukončenie odsekov;
– pred znakmi bodka, čiarka, dvojbodka, otáznik, výkričník sa nedáva medzera;
– za znakmi bodka, čiarka, dvojbodka, otáznik, výkričník sa dáva medzera;
– tri bodky -...- sa píšu bez medzier. Ak sú na konci slova, je medzera za nimi, ak sú na začiatku slova, je medzera pred nimi;
– v prípade zátvoriek používajte guľaté zátvorky ( ), nepoužívajte lomky /;
– vo vnútri zátvoriek nepíšte medzeru ani pred, ani za slovom;
– fyzikálne jednotky oddeľujte od hodnôt medzerou (0,5 mm);
– nepíšte „riedený” text, (napr.: l e k á r) pomocou klávesu medzerník.Zvýraznite text iným spôsobom (napríklad kurzívou);
– grécke písmená píšte opisne a vždy ich začiatok označte hviezdičkou. Napríklad: nie b, ale *beta;
– zásadne nepoužívajte delenie slov a ani tvrdé medzery;
– medzi slovami sa používa len jedna medzera, ak je potrebné napr. v tabuľke oddeliť slová, tieto sa oddelia tabulátorom;
– všetky číselné hodnoty uvádzajte v jednotkách sústavy SI.

Opravy v rukopisoch

Práce zaslané redakcii musia byť sformulované s konečnou platnosťou. Dodatočné väčšie zmeny už nie sú prípustné (výnimkou sú zmeny urobené na základe recenzných posudkov).
Autor môže k rukopisu pripojiť vyhlásenie, že netrvá na autorskej korektúre.
Po redakčných úpravách dostane autor prácu na korektúru a na odsúhlasenie zmien, ale nemal by dopĺňať nové časti textu.
Korektúry je potrebné vrátiť obratom, na neskoro zaslané korektúry sa nebude brať ohľad.

Konflikt záujmov

Autor má povinnosť oznámiť redakcii podporu firmy, ktorej produkt v práci použil. Predpokladá sa, že autori prehľadových farmakoterapeutických článkov nie sú finančne zainteresovaní v spoločnosti/firme, o ktorej výrobku v článku referujú.
Všetky informácie tohto druhu, ktoré budú redakcii zverené, budú držané v tajnosti.

Použitie cudzích materiálov

Materiály prevzaté z iných zdrojov/publikácií môžu byť publikované len s písomným súhlasom osoby/vydava-teľstva, ktoré majú príslušné autorské/vydavateľské právo (copyright ©). Vyžiadajte si povolenie aj od autorov prác v tlači či nepublikovaných prác. Za rešpektovanie autorských práv zodpovedá autor článku.

Edičný plán ročníka 2017

Číslo

Dátum
uzávierky

Dátum vydania/
expedície

1 - 2/2017 15.2.2017 8.3.2017
3 - 4/2017 13.4.2017 4.5.2017
5 - 6/2017 15.6.2017 6.7.2017
7 - 8/2017 15.8.2017 6.9.2017
9 - 10/2017 16.10.2017 7.11.2017
11 - 12/2017 15.12.2017 16.1.2018