Pokyny autorom PDF Tlai E-mail

Veobecne o asopise a publikovan

asopis Slovensk lekr je odborn recenzovan periodikum zameran na etiolgiu, diagnostiku, terapiu a pre-venciu vo vetkch odboroch medicny. Zameriava sa aj na alie oblasti zdravotnctva, ktor sa dotkaj informanch technolgi s aplikciami v zdravotnctve, manamentom zmien, zdravotnckeho prva a ekono-miky zdravotnctva.
asopis je uren predovetkm pre veobecnch lekrov. Redakcia uprednostuje prce, ktor ber ohad na cieov skupinu itateov.
Prce poslan na publikovanie musia by doplnen o vyhlsenie, e lnok nebol odoslan do inho asopisu na publikovanie a ani nebol v minulosti publikovan. Prijat prce postpia do recenznho konania (lnky s anonymne recenzovan dvomi nezvislmi recenzentmi repektovanmi lenmi lekrskej komunity) a jeho vsledky sa posielaj autorom, po prpadnch pravch sa v redakcii vykon jazykov korektra. Redakcia uvta, ak autor/autori priloia odporanie (imprimatur) vedceho pracoviska jednho alebo niektorch autorov.
Redakcia iada autorov a recenzentov, aby pri psan a posudzovan textov zohadovali tieto kritri:
poznanie sasnho rozpracovania danej problematiky v domcej a zahraninej literatre, jej zhrnutie a zhod-notenie;
zreten charakteristika pouitch postupov, najm pri vyuvan tatistickch a empirickch dajov;
autorsk prnos
a prnos pre lekrov a pre medicnu veobecne.

Honorovanie prspevkov a recenzi
Prce v naom asopise s honorovan (minimlna vka honorra je 10,- Eur). Odmena za 1 tandardizovan stranu (S) je 11,62 Eur. S pouit na vpoet honorra je rtan ako 60 znakov v riadku krt 50 riadkov na strnke, t. j. 3 000 znakov na S).
Recenzie s honorovan vo vke 20,- Eur.

Publikovan prce s usporiadan v rubrikch:

Editorial (vodnk)
komentuje aktulne udalosti v zdravotnctve na Slovensku alebo vo svete, prpadne prce uverejnen v prs-lunom sle asopisu.

Pvodn prce
s zameran na publikovanie vedeckej prce autora/autorov. Tomu zodpoved aj poadovan lenenie textu na asti: vod (do odbornej problematiky), sbor, metodika, vsledky, diskusia a zver.

Prehady
prinaj informcie o vvine diagnostickch a lieebnch metd, najm na zklade spracovania literrnych prameov, ktor autor uvedie na konci prce. Prevauje spracovanie literrnych prameov a osobn sksenosti netvoria hlavn as prce.

Zobrazovacie metdy
publikuj sa poznatky o zobrazovacch metdach v klinickej medicne ilustrovan reprodukciami.

Terapia
je rubrika zameran na trendy nielen vo farmakoterapii, ale aj v chirurgickch odboroch.

tandardizcia v medicne
prina nzory a poznatky o postupoch v oblasti organizcie zdravotnctva, ako aj v klinickej medicne.

Nov knihy
informuj o kninch medicnskych publikcich. Citcia knihy mus obsahova vetky daje, ktor vyaduje norma STN ISO 690: 2012.

Kontinulne vzdelvanie
sa zameriava na tmy, ktor pokladme za dleit na udriavanie odbornej kondcie itateov; forma spra-covania zvis od zvolenej tmy.

Kazuistiky
opisuj priebeh ochorenia u konkrtneho pacienta.

Legislatva v medicne
sa zaober aktulnou problematikou zdravotnckeho a medicnskeho prva.

Rzne
informcie a reakcie na aktulne tmy (odborn podujatia, novinky v zdravotnctve...).

Listy vydavateovi
listy a postrehy itateov, ich vzjomn komunikcia a komunikcia itateov s redakciou.

Referty
krtke sprvy z odbornej medicnskej literatry.

Systematizcia v zdravotnctve
rubrika usporadva a klasifikuje poznatky z medicny.

Veobecn poiadavky na pravu rukopisov

Rukopis zasielajte e-mailom alebo na CD nosii, psan v editore Word pod Windows. Pouvajte psmo vekosti 12, typ psma Times New Roman a jednoduch riadkovanie. Rukopis by mal ma maximlne 13 - 14 strn vrtane citci. Kad elektronicky dodan prspevok mus by zrove dodan aj v tlaenej forme podpsan autorom prspev-ku, prpadne spoluautormi ako vyhlsenie, e so znenm prce a uverejnenm v asopise shlasia. V prpade, e sa prca zaklad na vskume, je potrebn pripoji vyhlsenie, e vskum bol uskutonen v zhode s etickmi normami a Helsinskou deklarciou.
Papierov aj elektronick prspevok mus by identick.
Rukopis obsahuje nadpis prce, pod nm meno a priezvisko autora. Pod iarou je mon na titulnej strane lnku uvies poznmku o predchdzajcom publikovan vo forme prednky (kedy a kde uvedie sa presn nzov akcie). alej nasleduje shrn (autorom odporame psa rozsiahlejie, ale vecn shrny v rozsahu pribline 1/2 strany A4 250 slov a v rubrikch Pvodn prce a Prehady ich leni na: vod, metodiku, vsledky a zver), kov slov, nadpis prce v anglickom jazyku, znovu men autorov, summary, key words, potom nasleduje vlastn text. Na konci textu sa uvdza zoznam bibliografickch odkazov odkazov na citcie uveden v texte (v ztvorke za citciou sa uvdza slo zdroja/odkazu umiestnenho v zozname). Zoznam bibliografickch odkazov sa uvdza bu v abecednom porad alebo v porad, ako s citcie prvkrt uveden.

Tvorba odkazu
(poda STN ISO 690 (spracoval Katuk, D.) 3. vydanie. Bratislava: Slovensk stav technickej normalizcie, 2012.).
Zkladnou vlastnosou odkazu je identifikcia citcie.
a) meno autora (autorov) ak je viac autorov (viac ako 3), uvedie sa prv autor a za nm skratka et al. NOVAK, J. et al. Pri publikcich, v ktorch iadny autor nem dominantn lohu, sa uvdza ako prv daj nzov publikcie.
b) nzov ak m dielo podnzov, me sa uvdza, ke poskytuje podstatn informcie, v tom prpade sa podnzov oddeuje od nzvu dvojbodkou napr. Robotick chirurgia : nov trendy. Nzov zdroja peme vdy kurzvou, t. j. nzov monografie, nzov asopisu, nzov zbornka
nie nzov lnku v asopise!
rozliovanie medzi nzvom prspevku a nzvom zdrojovho dokumentu pred nzvom zdrojovho dokumentu sa uvdza predloka In. Ku nzvu konferencie je potrebn uvies dtum a miesto konania;
c) oznaenie mdia v prpade potreby uvies v hranatch ztvorkch, napr. [CD ROM], [DVD];
d) poradie vydania 1. vyd., 2. roz. uprav. vyd., 4. dopl. vyd.;
e) miesto a vydavate ak je menej znme miesto, mal by sa uvies aj tt. V prpade, e sa uvdza viac miest, v zozname sa uvdza len prv;
f) dtum v monografich a printovch asopisoch sa uvdza rok, ale napr. pri prameoch online, novn, patentov je potrebn mesiac a de;
slovanie v rmci poloky nadraden komponent sa uvdza pred podradenm, napr. Zkon o ochrane dajov 1984. Prloha . 1, odsek 35, 1. as, 7. bod.;
g) tandardn identifiktory pri asopisoch sa uvdza ISSN ako medzinrodn serilov slo a pri monografich ISBN ako medzinrodn tandardn slo knihy
oba identifiktory s jedinen identifiktory danho dokumentu;
h) informcie o dostupnosti, prstupe alebo umiestnen (predovetkm pri online prameoch).

Prklady

Monografia:
WIDIMSK, J. et al. Hypertenze. 2. roz. a peprac. vyd. Praha : Triton, 2004, 444 s. ISBN 978-80-7387-077-5.

Prspevok v monografii:
HUPKA, J. Inhalan lieba. In KOLESR, J. (ed.) Zklady zdravotnctva: uebnica pre lekrske fakulty. 1. vyd. Martin : Osveta, 1990, ISBN 80-217-0131-5, s. 135 136.

lnok v asopise:
SNINK, M. Diferencilna diagnostika sekundrnych foriem hypertenzie u starch osb. In Intern medicna. ISSN 1335-8359, 2006, ro. 6, . 11, s. 597 601.

Monografia online:
WIDIMSK, J. et al. Hypertenze [online]. 4. aktual. vyd. Praha : Triton, 2010 [cit. 2010-09-14]. Dostupn na internete: <http://www.triton.cz/
widimsky_hypertenze _2010>.

lnok v online asopise:
WEBER, D. et al. Adverse effects of warfarin. In Thrombosis and haemostasis. ISSN 0340-6245, 2012, ro. 17, . 3, s. 58 64.

Zpis normy:
ISO 690-2: 1997, Information and documentation Bibliographic references Part 2: Electronic documents or parts thereof.

Zpis legislatvneho dokumentu:
Zkon . 183/2000 Z. z. o kniniciach, o doplnen zkona Slovenskej nrodnej rady . 27/1987 Zb.o ttnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnen zkona . 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.

Obrazov dokumentcia

Obrzky a fotografie by mali ma profesionlnu rove. Perovky, fotografie a vstupy z prstrojov musia by vo formte *.tif, *.eps alebo *.jpg, grafy spracovan v programe Excel. Pokia s obrzky vo formte *.jpg, treba poui vek rozlenie (najlepie kompresn pomer 10 12) kvli kvalite. Nzvy obrzkovch sborov by mali pozostva z mena
autora a sla obrzku (napr. Novotn01.tif). Minimlne rozlenie skenovanch obrzkov je 600 x 600 dpi.

Zsady sprvneho psania rukopisov

Pte pravopisne sprvne, v slade so sasnou kodifikanou prrukou Pravidl slovenskho pravopisu (Bratislava : VEDA, 2000). Pouvajte o najmenej skratiek, ak je pouit skratka, hne pri prvom vskyte je potrebn ju vysvetli. Skratka by nemala by v shrne a v nadpise.
Pri spracovvan textu v elektronickej podobe dbajte na nasledujce podmienky:
rozliujte psanie 0 (slica 0) a O (vek psmeno O), alej 1 (slica 1) a l (mal psmeno L);
neukonujte riadky klvesom ENTER, ten sa pouva na ukonenie odsekov;
pred znakmi bodka, iarka, dvojbodka, otznik, vkrink sa nedva medzera;
za znakmi bodka, iarka, dvojbodka, otznik, vkrink sa dva medzera;
tri bodky -...- sa pu bez medzier. Ak s na konci slova, je medzera za nimi, ak s na zaiatku slova, je medzera pred nimi;
v prpade ztvoriek pouvajte guat ztvorky ( ), nepouvajte lomky /;
vo vntri ztvoriek nepte medzeru ani pred, ani za slovom;
fyziklne jednotky oddeujte od hodnt medzerou (0,5 mm);
nepte rieden text, (napr.: l e k r) pomocou klvesu medzernk.Zvraznite text inm spsobom (naprklad kurzvou);
grcke psmen pte opisne a vdy ich zaiatok oznate hviezdikou. Naprklad: nie b, ale *beta;
zsadne nepouvajte delenie slov a ani tvrd medzery;
medzi slovami sa pouva len jedna medzera, ak je potrebn napr. v tabuke oddeli slov, tieto sa oddelia tabultorom;
vetky seln hodnoty uvdzajte v jednotkch sstavy SI.

Opravy v rukopisoch

Prce zaslan redakcii musia by sformulovan s konenou platnosou. Dodaton vie zmeny u nie s prpustn (vnimkou s zmeny uroben na zklade recenznch posudkov).
Autor me k rukopisu pripoji vyhlsenie, e netrv na autorskej korektre.
Po redaknch pravch dostane autor prcu na korektru a na odshlasenie zmien, ale nemal by dopa nov asti textu.
Korektry je potrebn vrti obratom, na neskoro zaslan korektry sa nebude bra ohad.

Konflikt zujmov

Autor m povinnos oznmi redakcii podporu firmy, ktorej produkt v prci pouil. Predpoklad sa, e autori prehadovch farmakoterapeutickch lnkov nie s finanne zainteresovan v spolonosti/firme, o ktorej vrobku v lnku referuj.
Vetky informcie tohto druhu, ktor bud redakcii zveren, bud dran v tajnosti.

Pouitie cudzch materilov

Materily prevzat z inch zdrojov/publikci mu by publikovan len s psomnm shlasom osoby/vydava-testva, ktor maj prslun autorsk/vydavatesk prvo (copyright ). Vyiadajte si povolenie aj od autorov prc v tlai i nepublikovanch prc. Za repektovanie autorskch prv zodpoved autor lnku.

Edin pln ronka 2017

slo

Dtum
uzvierky

Dtum vydania/
expedcie

1 - 2/2017 15.2.2017 8.3.2017
3 - 4/2017 13.4.2017 4.5.2017
5 - 6/2017 15.6.2017 6.7.2017
7 - 8/2017 15.8.2017 6.9.2017
9 - 10/2017 16.10.2017 7.11.2017
11 - 12/2017 15.12.2017 16.1.2018
 
RocketTheme Joomla Templates