Informcie o asopise PDF Tlai E-mail

asopis Slovensk lekr je odborn recenzovan periodikum zameran na etiolgiu, diagnostiku, terapiu a pre-venciu vo vetkch odboroch medicny. Zameriava sa aj na alie oblasti zdravotnctva, ktor sa dotkaj informanch technolgi s aplikciami v zdravotnctve, manamentom zmien, zdravotnckeho prva a ekonomi-ky zdravotnctva. asopis je uren predovetkm pre veobecnch lekrov. Redakcia uprednostuje prce, ktor ber ohad na cieov skupinu itateov.
Prce poslan na publikovanie musia by doplnen o vyhlsenie, e lnok nebol odoslan do inho asopisu na publikovanie a ani nebol v minulosti publikovan. Prijat prce postpia do recenznho konania (lnky s anonymne recenzovan dvomi nezvislmi recenzentmi repektovanmi lenmi lekrskej komunity) a jeho vsledky sa posielaj autorom, po prpadnch pravch sa v redakcii vykon jazykov korektra. Redakcia uvta, ak autor/autori priloia odporanie (imprimatur) vedceho pracoviska jednho alebo niektorch autorov.
Redakcia iada autorov a recenzentov, aby pri psan a posudzovan textov zohadovali tieto kritri:
poznanie sasnho rozpracovania danej problematiky v domcej a zahraninej literatre, jej zhrnutie a zhod-notenie;
zreten charakteristika pouitch postupov, najm pri vyuvan tatistickch a empirickch dajov;
autorsk prnos
a prnos pre lekrov a pre medicnu veobecne.

Honorovanie prspevkov a recenzi
Prce v naom asopise s honorovan (minimlna vka honorra je 10,- Eur). Odmena za 1 tandardizovan stranu (S) je 11,62 Eur. S pouit na vpoet honorra je rtan ako 60 znakov v riadku krt 50 riadkov na strnke, t. j. 3 000 znakov na S).
Recenzie s honorovan vo vke 20,- Eur.

Publikovan prce s usporiadan v rubrikch:

Editorial (vodnk)
komentuje aktulne udalosti v zdravotnctve na Slovensku alebo vo svete, prpadne prce uverejnen v prslu-nom sle asopisu.

Pvodn prce

s zameran na publikovanie vedeckej prce autora/autorov. Tomu zodpoved aj poadovan lenenie textu na asti: vod (do odbornej problematiky), sbor, metodika, vsledky, diskusia a zver.

Prehady

prinaj informcie o vvine diagnostickch a lieebnch metd, najm na zklade spracovania literrnych prameov, ktor autor uvedie na konci prce. Prevauje spracovanie literrnych prameov a osobn sksenosti netvoria hlavn as prce.

Zobrazovacie metdy

publikuj sa poznatky o zobrazovacch metdach v klinickej medicne ilustrovan reprodukciami.

Terapia

je rubrika zameran na trendy nielen vo farmakoterapii, ale aj v chirurgickch odboroch.

tandardizcia v medicne

prina nzory a poznatky o postupoch v oblasti organizcie zdravotnctva, ako aj v klinickej medicne.

Nov knihy

informuj o kninch medicnskych publikcich. Citcia knihy mus obsahova vetky daje, ktor vyaduje norma STN ISO 690: 2012.

Kontinulne vzdelvanie

sa zameriava na tmy, ktor pokladme za dleit na udriavanie odbornej kondcie itateov; forma spracovania zvis od zvolenej tmy.

Kazuistiky

opisuj priebeh ochorenia u konkrtneho pacienta.

Legislatva v medicne

sa zaober aktulnou problematikou zdravotnckeho a medicnskeho prva.

Rzne

informcie a reakcie na aktulne tmy (odborn podujatia, novinky v zdravotnctve...).

Listy vydavateovi

listy a postrehy itateov, ich vzjomn komunikcia a komunikcia itateov s redakciou.

Referty

krtke sprvy z odbornej medicnskej literatry.

Systematizcia v zdravotnctve

rubrika usporadva a klasifikuje poznatky z medicny.

 
RocketTheme Joomla Templates